Vedtægter

Herunder de vedtægter der blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling 

§ 1.                 Foreningens navn er: Støttegruppen Digitalhamradio Sjælland

§ 2.                 Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til driften af Digital kommunikation på Sjælland. Hvor bestyrelsen bestemmer hvor støtten skal gives.

§ 3.                 Som medlemmer kan optages interesserede fra det fyldte 15. år.

§ 4.                 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, samt 1 revisor og 1 suppleant

§ 5.                 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at 2 medlemmer vælges i lige år og 1 medlem i ulige år. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 6.                 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand og kasserer. Bestyrelsen udarbejder derefter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen må ikke stifte gæld.

§ 7.                 Generalforsamlingen afholdes en gang om året senest 1. april. Den indvarsles elektronisk på Hjemmesiden senest 2 uger før afholdel­sen.

§ 8.                 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalfor­samling. For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent for pågældende kalenderår være indbetalt, inden starten for den ordinære generalforsamling. I særlige tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at nedsætte kontingentet efter eget skøn.Dog kun i indeværende år efter generalforsamlingen.

§ 9.                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrel­sen eller 1/3 del af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Den skal indvarsles elektronisk mindst 14 dage før afholdelsen.

§ 10.                Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutnings­dygtig uanset de personligt fremmødte medlemmers antal. Alle beslut­ninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de personligt fremmødte medlemmer.

§ 11.                 Dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1 :               Valg af dirigent.

2 :               Formandens beretning.

3 :               Regnskab/budget og fastsættelse af kontingent.

4 :               Indkomne forslag.

5 :               Valg af bestyrelse.revisor, suppleant

6 :               Eventuelt.

§ 12:               Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal offentliggøres på Hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 13:              Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører nøjagtigt regnskab over indtægter og ud­gifter. Kassebe­holdningen og bilag, skal til enhver tid være til rådighed for eftersyn af bestyrelsen og revisor. Det reviderede regnskab/budget fremsendes sammen med indkaldelsen.

§ 14:                Foreningen kan ophæves, når det er vedtaget på 2 generalfor­samlinger, hvoraf den ene er specielt indkaldt til dette formål.

Stk. 2          Indkaldelse  sker skriftligt på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3.         Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 dels flertal af de fremmødte stemmer.

Stk. 3.         Besluttes det at opløse foreningen, skal general­forsamlingen samtidig disponere foreningens aktiver og passiver.

Vedtægter således godkendt på

generalforsamlingen, den

6.april 2016